ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free

Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free

Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free
Recurring

ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖅ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᒃ | Sensory Room Drop-in Play

1089F 1089 Mivvik Street, Iqaluit, Nunavut

45 minute time slots: one time slot per family/group *Adult supervision required* Taxi vouchers provided Call 877-4155 or drop in to book your spot 45 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᓯᕿᙳᔭᖅ ᐊᑐᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ/ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ *ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ* ᑖᒃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 877-4155 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓅᓪᓗᑎᑦ

Free