Blog

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐃᓪᓕᐊᒥ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᐃᓪᓕᐊᒥ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑕ ᐃᓪᓕᐊᒥ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓱᓂᓪᓗ.
ᐃᓚᔮᑦᓯᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᒪᓯᒪᔪᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᐅᑕᖅᑭᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ.
– ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᓐᓄᑦ 3ᒥᑦ 17ᒧᑦ.
– ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᒪᔪᓂᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᒍᑦ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᒪᒍᑎᒃ ᐊᐱᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.
ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᑦᓯ (ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ , ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-877-4155).
ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃ ᓄᑕᕋᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ