ᑎᑎᖅᑐᕋᖅᓯᒪᔫᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᑎᑎᖅᑐᕋᖅᓯᒪᔫᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓵᓚᑦ ᖃᕆᑕᐅᑉ

ᓵᓚᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᐊᕐᕕᐊᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᖓ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᑕᐅᑐᒃᓯᒪᒐᒥᐅᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕕᐊᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᓴᓇᑐᔪᓂᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓯᒪᒋᓪᓗᓂ. ᓵᓚᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᓄᓇᒥᓂ, ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᒥᐊᕆᓯᒪᔪᖅ, ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᓪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᓂᑦ ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓄᑦ ᒪᑉᐱᒐᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᓪᓗ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᓕᖅᑐᑦ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ.

Charlottekaretakart.com