ᖁᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᖓᓂᒃ

ᖁᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᖓᓂᒃ

The 10 Brain Domains that are Assessed for a Diagnosis of FASD
 1. ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᑎᖏᓐᓂᑦ: ᖃᕆᓴᖓᑦᑕ ᐃᑉᐱᐊᓐᓂᐊᔪᑎᖏᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ;
 2. ᐃᓱᒪᒍᓐᓇᕐᓂᖓ: ᐃᓱᒪᓂᖓᒍᑦ, ᑐᑭᓯᐊᓂᖓᒍᑦ, ᐃᑉᐱᒋᔭᖏᑦ, ᐃᓕᓴᒍᓐᓇᕐᓂᖓᒍᑦ;
 3. ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ: ᑐᑭᓯᐊᓂᖓᒍᑦ, ᐅᖃᓪᓚᓐᓂᖓᒍᑦ, ᓱᒃᑲᓕᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᓱᖁᔭᐅᔪᓂᑦ;
 4. ᐃᓕᓴᐅᑎᖏᑎᒍᑦ;
 1. ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᖅ: ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖏᓐᓂᖓᒍᑦ, ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᕐᓂᖓᒍᑦ, ᓯᓂᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᖏᓐᓂᖓᒍᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᓲᑦ;
 2. ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᖓᒍᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕈᓇᖏᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐅᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ: ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔪᓐᓇᖏᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖏᓐᓂᖓᓄᑦ;
 1. ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᖏᓐᓂᖅ: ᐸᕐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᑦᓯᐊᖅᓯᒪᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒍᓐᓇᖏᓐᓂᖅ, ᑐᑭᓯᐊᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖏᓐᓂᖅ, ᓯᕿᖑᔭᒃᑰᕆᐊᓕᓐᓂᒃ; ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᐊᕋᓱᐊᕐᓂᖓ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᓯᖅᓱᕆᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ; ᓯᕗᕋᕆᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ; ᐅᐃᒪᔮᕐᓂᖓ;
  ᖁᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᖓᓂᒃ
 2. ᑲᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᐊᓯᐊᓄᖅᑕᓕᕆᕈᓐᓇᕐᓂᖓ;
 3. ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᓴᕋᐃᓐᓂᖓ, ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔭᖏᑎᒍᑦ;
 4. ᐊᐅᓚᓂᖓᒍᑦ: ᐱᓱᓐᓂᖓᒍᑦ,
  ᐅᒡᕈᓴᕋᐃᓐᓂᖓᒍᑦ, ᐱᕕᑭᒃᓴᓴᕋᐃᑦᑐᑦ.