ᑕᒪᑦᑖ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒻᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒥᑦᓴᓄᑦ ᐃᓪᓕᓐᓂᐊᕐᕈᑏᑦᓴᐃᑦ ᐱᓪᓕᒪᑦᓴᐃᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ

ᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᐲᑦ
ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑏᑦ
ᐊᑭᖏᑦ
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ
ᐱᒋᐊᖑᓱᒍᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᒪᓐᓇ

ᑕᒪᑦᑕ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒻᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᐃᑦ ᐊᕿᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᕙᓕᖁᓗᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑦᔫᑏᑦ ᐱᑦᓯᐊᕐᕋᓱᐊᕐᑐᐃᑦ ᐱᒃᑯᒋᔭᖃᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᖁᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕋᖓᔪᑦ ᐊᕿᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒻᒪᑯᐊ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᖃᓄᐃᖕᒪᖓᑦᑖ. ᑕᕆᔭᐃᑦ ᐊᒻᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᐃᑦ ᑕᕆᔭᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᒻᒪᓇ ᐃᒻᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᖏᑦᑖ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᖏᓂᖃᓂᖏᓐᓂ ᐊᔪᖏᓂᖃᕐᑐᑦ ᑕᐃᒻᒪᓇ ᑐᑭᓯᖁᓪᓗᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓴᓄᑦ ᐃᓄᓯᖏᑦ ᒥᑦᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᐅᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᔾᔨᒋᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᑐᒋᐊᖃᕋᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓗᑏᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓇᐃᑦ ᐊᕿᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏ. ᑕᒪᑦᑕ: ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒻᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑕᒻᒪᓇ ᐱᓕᒪᒃᓴᐃᓂᖅ, ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᒍᑎᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᑐᐃᓇᐅᔪᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᒍᒻᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑕᒻᒪᓇ ᐊᑐᐃᓇᐅᔪᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᕿᕕᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑐᕋᖓᔪᐃᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᓇᐅᔪᐃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓇᓕᐊᑐᐃᓇᖅ ᖃᓗᓇᑎᑐᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᖏᑦ

ᐅᖃᓕᒪᕋᑦᓴᐃᑦ ᒪᑉᐱᕐᓗᒌᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕉᑦ ᐃᓪᓗᓕᖏᑦ
0% ᐱᔭᕆᖅᑕᑏᑦ 0/2 ᐃᓕᓐᓂᐊᕉᑏᑦᓴᐃᑦ