ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ

ᖃᑭᒪᒍᑎᔅᓴᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓇᑕ ᑎᒥᐅᒐᑦᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓂᖃᖅᑐᑕ, ᓄᓇᕗᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑕ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᑐᙵᕕᓕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑲᖐᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᒍᑎᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ − ‘ᐱᕈᖃᑎᒌᓐᓂᖅ’ ᑕᐃᒍᓯᖓ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᕗᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᓂᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᖅᑕᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦᑐᑕ.

ᐃᓕᓴᐅᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔭᕗᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓄᓕᒫᖅ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᓚᔮᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᒧᑦ − ᐱᕈᖃᑎᒌᓪᓗᑕ.

ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᕗᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᒐᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑲᖐᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᐸᓪᓕᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖃᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ, ᑲᑎᕕᐅᕙᑦᑐᓂᓪᓗ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ. ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᖅᑐᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᕋᔭᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓂᑲᒋᓂᕐᒥᒃ, ᓈᒻᒪᑦᑐᓕᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᓪᓚᑦᑖᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᖅᑕᕗᑦ

ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᖏᑎᒍᑦ ᒪᓕᑦᑐᓂᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓕᕆᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒡᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑲᖐᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ. ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑎᒍᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ−ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕗᑦ

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖁᑎᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓰᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓂᑲᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᓂᖏᓐᓂᒃᑐᙵᕕᓕᓐᓂᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑲᖐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᒍᑎᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᑲᕐᕆᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᒋᐊᖃᖅᑕᔅᓴᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᓗᕈᒃᑯᑎᙱᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑦᑕᐃᓕᙱᓪᓗᑎᒃ.

ᐊᕐᕌᒍ 2018ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᑲᑎᒪᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᕗᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᒋᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᓪᓗᒋᑦ ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᕝᕕᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐃᓕᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᑎᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ:
ᐊᓂ ᓇᐸᔪᖅ, ᐊᓂ ᓇᑖᖅ, ᓴᐃᒪᓐ ᓇᑖᖅ, ᓇᐅᓪᓚᖅ ᓵᒋᐊᖅᑐᖅ, ᐊᐃᒥ ᓗᐃᔅ, ᓱᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ, ᕗᕋᓂᑲ ᐊᑕᒍᔪᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊ ᓄᐊ.