ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ

ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑕ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᖁᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓗᑕ, ᐅᖃᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒥᒃᒃᓵᓄᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᒫᒧᑦ. ᐃᓅᖃᑕᐅᓯᒻᒪᑕᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᑕ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ.

ᐃᒫᖔᖃᐃ ᐅᖃᖃᑦᑕᕈᑦᑕ ᐊᑐᕆᐊᕐᓗᑕ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ
  • “ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃ/ᓄᑕᕋᖅ”
  • “ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᖅ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᒐᒥ”
  • “ᐃᓄᒃ/ᐃᒻᒥᒥ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ
  • “ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ/ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ”

  • ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᙱᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᒐᔭᖅᑕᐃᑦ. ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑕ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓯᒪᒐᒥ. ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓇᔾᔨᐊᖑᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᒍᑎᒥᓂᒃ. ᑕᐃᒍᓯᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓗᑕ
ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 100%ᒥᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᙱᒍᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ. ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖅᑯᕐᕕᖃᙱᓐᓂᖅᓵᓘᒻᒪᑕ. ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᑎᑦᓯᓗᑕ, ᐊᒥᓱᑦ ᑐᓴᐅᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᔾᔨᐊᖑᓪᓗᑎᒃ. ᐃᒥᐊᓗᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖃᓕᓲᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᔾᔨᒐᓱᐊᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᓇᔾᔨᒐᓱᐊᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑐᑎᒃ ᓇᔾᔨᓕᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᖃᐅᔨᒪᙱᓪᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᑦᑐᒥᓂᐅᓗᓂ. ᐅᔾᔨᕆᑦᓯᐊᕆᐊᓕᕗᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᒃᓱᒥᖓ ᑐᓴᐅᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᙱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐃᓅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑑᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᖁᑎᒋᓗᒋᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᐅᒪᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐃᑦᑕᒍᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᑕᐃᒪ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᖁᑎᖃᕆᐊᖃᕈᑎᒋᔭᕗᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᔭᐅᒍᒪᕐᖏᑦᑐᒥᓂᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᓖᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᕈᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔨᐅᓂᖏᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᖅ: ᑕᒪᑦᑕ – ᐃᓘᓐᓇᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓪᓗᑕ ᓇᔾᔨᔪᖅ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐆᒻᒪᑦᑎᐊᕆᑐᒥᒃ ᓇᔾᔨᖁᓪᓗᒍ. ᓇᔾᔨᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᖏᑉᐸᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᖏᓪᓗᓂ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᓇᔾᔨᐊᖓᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᒪᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑭᖑᕙᕐᓂᖃᙱᑦᑐᖅ.

ᑐᑭᐅᒪᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᒥᐊᒥᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ, ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ: