ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᓪᓗ

ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᓪᓗ

ᐃᓕᓴᐅᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐱᓯᒪᑦᓯᔨᓄᑦ, ᐸᖅᑭᔨᓄᑦ, ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ, ᑕᑯᒃᓴᐅᒍᓐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓗᑕ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑎᑎᕋᕈᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 867-877-4155.
Kids

ᐅᓪᓗᕆᐊᕋᓛᑦ (Little Stars)

ᐅᑭᐅᓖᑦ 5-6 ᒪᓗᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓇᔾᔨᐊᖑᓪᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ

ᓯᕗᓂᖓᓐᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔮᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ .
ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᓱᕈᓰᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒻᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖏᑦ.

Ajungi Club

ᐅᑭᐅᓖᑦ 7-11 ᒪᓗᒋᔭᐅᔪᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᔪᓪᓗᓐᓃᑦ ᓇᔾᔨᐊᖑᓪᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ

ᓯᕗᓂᖓᓐᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔮᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ .
ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᓱᕈᓰᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒻᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖏᑦ.

Inuit Qaujimajatuqangit

ᐃᓚᒌᑦ ᑲᑐᔾᔨᔩᑦ

ᐅᑭᐅᓖᑦ 6-10

ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᑦ ᐃᓚᒌᓪᓘᓐᓃᑦ ᓱᕈᓯᕐᒥᑦ ᓇᔾᔨᐊᖑᓪᓗᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓂᑯᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔾᔪᑎᖏᑦ ᐱᕈᕇᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᔪᕈᑎᒋᓕᖅᑐᖓ

ᓯᕗᓂᖓᓐᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔮᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ .
ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᓱᕈᓰᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒻᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖏᑦ.