ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᑕᒪᑦᑕ. ᐃᓘᓐᓇᑕ.

ᖃᑭᒪᒍᑎᔅᓴᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓇᑕ ᑎᒥᐅᒐᑦᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓂᖃᖅᑐᑕ, ᓄᓇᕗᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑕ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᑐᙵᕕᓕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑲᖐᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᒍᑎᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑭᓱᓕᕆᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ

ᓯᕗᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐃᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᕗᑦ

ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᕗᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᒪᑕ!

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᑎᓐᓂᖃᕆᑦᑎ ᐅᕙᑉᑎᖕᓂᑦ FACEBOOK

[fts_facebook type=page id=713372292372583 access_token=EAAP9hArvboQBAIyeDa4ivPoKwgg32azwCAlbAlj6ZAENx7ySX2FTT9nky0vYbBHNJJ3dpT8mQM752EZCl1gFid63qHg2jx96IEPQeZCn7Fv1dGLVtldWw7EJH1eXZBqZCjyFv8IzU1tRfnNvazOuST1idRD2s98vTpPT8uYLGZCx0jiEKZAcweZCTJXyvWbBnzXCtTi4O1cWhwZDZD posts=1 height=740px description=no posts_displayed=page_only]

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᑦ

ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᑎᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᑐᔫᐃᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᕕᑦ!