ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᑕᒪᑦᑕ. ᐃᓘᓐᓇᑕ.

ᖃᑭᒪᒍᑎᔅᓴᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓇᑕ ᑎᒥᐅᒐᑦᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓂᖃᖅᑐᑕ, ᓄᓇᕗᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑕ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᑐᙵᕕᓕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑲᖐᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᐅᓯᒪᒍᑎᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᕈᖃᑎᒌᑦ ᑭᓱᓕᕆᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ

ᓯᕗᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐃᑦ

There are no upcoming events at this time.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᕗᑦ

ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᕗᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᒪᑕ!

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᑦ

ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᑎᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᑐᔫᐃᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᕕᑦ!